Algemene Voorwaarden Opdrachten

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan:
 
– Opdrachtnemer: Collodium Fotografie vertegenwoordigd door/bestaande uit: Anne Schreutelkamp Fotografie en/of Nico te Laak fotografie, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van fotografisch werk.
– Opdrachtgever: Diegene die opdracht geeft tot het maken van fotografisch werk
– Diensten: Alle door opdrachtnemer geleverde diensten & producten
– Beelden: Door opdrachtnemer vervaardigde (fotografische) beelden.
– Opdrachtnemer en opdrachtgever tezamen te noemen: partijen.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, facturen, producten welke Opdrachtnemer aanbiedt. Afwijking van deze voorwaarden is slechts dan geldig wanneer dit vooraf en schriftelijk is overeengekomen.
b. Na een mondelinge of schriftelijke door alle partijen geaccepteerde offerte dan wel bevestigde opdracht is er sprake van een overeenkomst.
c. Met het accepteren van de offerte dan wel het aangaan van een opdracht geeft Opdrachtgever aan bekend en akkoord te zijn met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3: Betaling
a. Indien van toepassing vinden opdrachten plaats volgens de op de website vermelde tarieven. Onder voorbehoud van typefouten en naar redelijkheid.
b. Indien er van te voren geen afspraken zijn gemaakt betreffende de vergoeding, bepaalt Opdrachtnemer naar redelijkheid en billijkheid een vergoeding.
c. Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum via één van de op de op factuur vermelde methoden.
d. Indien de Opdrachtgever in verzuim is of op andere wijze tekortgeschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die Opdrachtnemer ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 4: Opdracht
a. De Opdrachtgever maakt specifieke wensen die van belang zijn voor de uitvoering van de opdracht schriftelijk kenbaar bij Opdrachtnemer en wel tijdig voor aanvang van de opdracht.
b. Opdrachtnemer voert de opdracht uit naar eigen technisch en creatief inzicht en spant zich daarbij in om tegemoet te komen aan specifieke wensen van de Opdrachtgever als bedoeld in het vorige lid.
c. De opdracht is te allen tijde aan te merken als een inspanningsverbintenis, niet zijnde een resultaatsverbintenis.
d. Wijzigingen in de opdracht door de Opdrachtgever om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Opdrachtgever en zullen door Opdrachtnemer slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Opdrachtgever voor akkoord is ondertekend en aan Opdrachtnemer is geretourneerd.
e. In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Opdrachtgever op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Opdrachtnemer recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele Opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.

Artikel 5: Levering
a. De overeengekomen Beelden worden afhankelijk van beschikbare (droog)tijd direct aan Opdrachtgever meegegeven of worden nagezonden.
b. Indien het door Opdrachtnemer gemaakte werk direct wordt meegenomen zijn de Beelden voldoende behandeld om bestand te zijn tegen beschadigingen tijdens normaal vervoer. Dit betekent dat fysieke Beelden zijn behandeld met een beschermende (lak)laag en zijn verpakt in een kartonnen verpakking, eventueel voorzien van extra beschermend materiaal.
c. Indien in opdracht van Opdrachtgever gemaakte beelden worden nagezonden zijn deze, in aanvulling op de in lid b gestelde voorwaarden altijd voorzien van extra beschermend materiaal en een aanvullende verpakking.

Artikel 6: Overmacht
a. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het niet of niet-tijdig nakomen van zijn verplichtingen als gevolg van overmacht.
b. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen en waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, daaronder begrepen ziekte en tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid.
c. Ingeval van overmacht kunnen de verplichtingen van Opdrachtnemer, in overleg met de Opdrachtgever, worden overgenomen door een collega workshop begeleider. Deze wordt aangewezen door Opdrachtnemer.
d. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde deel van de diensten inclusief de gemaakte onkosten afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid en rechten van derden
a. Opdrachtnemer is bevoegd deze overeenkomst aan te gaan en voornoemde licentie te verlenen.
b. Opdrachtnemer is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van de Beelden, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Opdrachtnemer.
c. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
d. Indien derden jegens de Opdrachtnemer en/of wederpartij een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de Wederpartij en de Opdrachtnemer in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

Artikel 8: Klachten
a. Eventuele klachten betreffende het geleverde werk dienen uiterlijk binnen tien (10) werkdagen na de opdracht schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan Opdrachtnemer.
b. Indien Opdrachtgever werk heeft besteld, gebruik makend van zogenoemde collodium methode of natte plaat methode gaat de Opdrachtgever er door het maken van een afspraak, van te voren mee akkoord dat genoemde techniek inconsequente resultaten kan opleveren. Door het maken van meerdere beelden (minmaal drie (3)) stelt Opdrachtnemer al het redelijke in het werk om tot het afgesproken resultaat te komen. Indien geen van deze beelden aan de wens van de Opdrachtgever voldoet is Opdrachtgever toch afname- en betalingsplichtig.

Artikel 9: Auteursrecht & Gebruik
a. Het auteursrecht op de beelden berust bij de Opdrachtnemer.
b. De gemaakte beelden mogen door Opdrachtnemer gebruikt worden voor alle vormen van promotionele doeleinden indien zodanig met Opdrachtgever van te voren schriftelijk is overeengekomen.
 
Artikel 10: Faillissement/surseance
a. Zowel de Opdrachtnemer als Opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij.
 
Artikel 13: Rechtskeuze
a. Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden
beheerst door Nederlands recht.