Algemene Voorwaarden Workshops

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden workshops wordt verstaan:
 
 – Opdrachtnemer: Collodium Fotografie vertegenwoordigd door/bestaande uit: Anne Schreutelkamp Fotografie en/of Nico te Laak fotografie, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden workshops.
– Cursist: degene die deelneemt aan cursus en/of workshop.
– Workshop: elke één of meerdaagse cursus gegeven door opdrachtnemer
– Diensten: alle door opdrachtnemer aan de cursist geleverde diensten zoals workshop.
– Opdrachtnemer en cursist tezamen te noemen: partijen.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten welke Opdrachtnemer aanbiedt. Afwijking van deze voorwaarden is slechts dan geldig wanneer dit vooraf en schriftelijk is overeengekomen.
b. Na een mondelinge of schriftelijke aanmelding van een Cursist voor een cursus of Workshop is er sprake van een overeenkomst.
c. Met aanmelding/inschrijving verklaart Cursist kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3: Aanmeldingen en inschrijvingen
a. Workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
b. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

Artikel 4: Annulering en wijziging
a. Bij annuleringen langer dan zeven (7) kalenderdagen voor de afgesproken workshop datum is de Cursist bij annulering geen betaling verschuldigd. Bij een annulering binnen zeven (7) kalenderdagen voor de afgesproken workshop datum is de cursist 50% van het totaalbedrag verschuldigd.
c. Bij het niet verschijnen van de Cursist vind er geen restitutie plaats.

Artikel 5: Betaling
a. Betaling voor de Workshop dient te geschieden via de op factuur vermelde mogelijkheden en dient uiterlijk op de afgesproken dag van de Workshop betaald te zijn. Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden vervalt de overeenkomst per direct en kan de Cursist hier geen verdere aanspraak op maken.
b. Prijzen zijn in euro’s en inclusief de wettelijke BTW, tenzij anders aangegeven.
c. Wanneer Cursist een of meer dagen mist van de Workshop dan ontvangt die geen restitutie op Workshopgeld.
d. Indien Cursist met betaling in verzuim is, is Opdrachtnemer gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van Opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen. Alle buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 70,– komen volledig voor rekening van Cursist. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld in overeenstemming met de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 6: Annulering en/of wijziging door opdrachtnemer
a. Indien zich minder dan twee (2) cursisten hebben ingeschreven voor een workshop is Opdrachtnemer gerechtigd de desbetreffende workshop te annuleren.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
 
a. Elke deelname aan een Workshop is voor eigen verantwoording en risico van de Cursist. Door het gebruik van gereedschappen en/of chemie bestaat de mogelijkheid van het verwonden van lichaamsdelen, dus is voorzichtigheid geboden. Opdrachtnemer stelt afdoende beschermingsmiddelen ter beschikking. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan eigendom van en aan de Cursist zelf.
b. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van uw persoonlijke bezittingen. Ook is de Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor het toebrengen van enig letsel door een medecursist voor, na of tijdens de Workshop.
c. Opdrachtnemer sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie.
d. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in elk geval beperkt tot de hoogte van het
factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade,
tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

Artikel 8: Intellectuele eigendom
a. Voor zover auteurs-, merk-,modellen,- handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door Opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft Opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De Cursist mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de Cursist verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen zonder schriftelijke toestemming en auteurs-,merk-, model-, handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.

Artikel 9: Overmacht
a. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het niet of niet-tijdig nakomen van zijn verplichtingen als gevolg van overmacht.
b. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen en waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, daaronder begrepen ziekte en tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid.
c. Ingeval van overmacht kunnen de verplichtingen van Opdrachtnemer, in overleg met de Cursist, worden overgenomen door een collega workshop begeleider. Deze wordt aangewezen door Opdrachtnemer.
d. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde deel van de diensten inclusief de gemaakte onkosten afzonderlijk te factureren en is de Cursist gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 9: Uitvoering van de overeenkomst
a. Met de Opdrachtnemer gesloten overeenkomst leidt voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting.
b. Opdrachtnemer streeft ernaar om de Workshop te allen tijde door te laten gaan. Indien dit door omstandigheden toch geen doorgang kan vinden of dient te worden opgeschort, is Opdrachtnemer hiervoor jegens Cursist niet aansprakelijk. Opdrachtnemer zal in dat geval in eerste instantie een alternatief moment of Workshop aanbieden. Indien Opdrachtnemer hiertoe niet in staat is heeft de Cursist recht op een (deel) vergoeding van het reeds betaalde bedrag naar redelijkheid en billijkheid van het geboden alternatief.

Artikel 10: Klachten
a. Eventuele klachten over de door Opdrachtnemer gegeven Workshop dienen, liefst tijdens maar anders uiterlijk binnen tien (10) werkdagen kenbaar te worden gemaakt. Indien dit niet tijdens de Workshop gebeurd maar achteraf dient dit schriftelijk te gebeuren. Wanneer binnen gestelde termijn geen klacht is ontvangen gaat Opdrachtnemer ervan uit dat de gegeven Workshop naar wens en conform afspraak was.
b. Het kenbaar maken van een klacht ontslaat de Cursist niet van een betalingsverplichting. Opdrachtnemer en Cursist overleggen in dat geval of een (deel)vergoeding van het workshopgeld redelijk is.
 
Artikel 11: Persoonsgegevens
Door het aangaan van een overeenkomst met Opdrachtnemer wordt aan Opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten

Artikel 12: Overige bepalingen
Opdrachtnemer houdt zicht het recht voor deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen.
Door middel van aanmelding/inschrijving voor een workshop verklaart de Cursist bekend en akkoord te zijn met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 13: Rechtskeuze
a. Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden
beheerst door Nederlands recht.
b. Alle overeenkomsten tussen Cursist en Opdrachtnemer worden beheerst door Nederlands recht.